Общи условия

Уебсайтът Kupionline.bg се оперира и управлява от „Агора 7“ ООД, което дружество е доставчик и на услугите, предлагани чрез уебсайта. Kupionline.bg предлага изцяло безплатни услуги за своите потребители и използването на услугите не изисква онлайн регистрация.

Настоящите Общи условия (наричани по-долу “Споразумение” или “Общи условия”) представляват споразумение между вас (като потребител и/или посетител) и „Агора 7“ ООД относно условията, при които Kupionline.bg ви предлага информацията предоставени на или чрез Kupionline.bg (наричани “Услугите”).

Kupionline.bg се състои от множество страници, чийто оператор и администратор е „Агора 7“ ООД, с ЕИК 203710580, имейл адрес: info(dot)kupionline(dot)bg(at)gmail(dot)com.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.

Ако не сте съгласени с тези условия или ако нямате навършени 16 години – не използвайте Kupionline.bg.

“Използване” на Kupionline.bg означава действия от типа: кликване на линкове и разглеждане (т.нар. браузване). Използвайки Kupionline.bg се съгласявате с настоящите общи условия.

Това включва и секциите Ограничаване на отговорността относно съдържанието на сайта и Спорове. И двете секции касаят Вашите права.

Терминологични бележки

Настоящите Общи условия („ОУ“) регулират отношения между Оператора* на информационната платформа Kupionline.bg и Посетителите* на платформата, свързани с предоставянето на информация за стоки и продукти, включително предлагани за продажба от онлайн магазини, с които Операторът си партнира директно или чрез посредник.

Съдържание на рекламната среда

Операторът си запазва правото да изтрива, премества и/или редактира всяка част от съдържанието, касаещо продукти и/или рекламни банери на партньори, рекламодатели и др., разположени в информационната платформа Kupionline.bg.

Ограничаване на отговорността относно съдържанието на сайта

Kupionline.bg е платформа, която обединява информация за различни стоки и продукти, представени под няколко начина – ревюта, новини, сравнения и коментари, предлагани от онлайн търговци и не предлага собствени такива.

Операторът не произвежда, не продава и не носи отговорност за качеството на предлаганите стоки от рекламираните от Kupionline.bg онлайн магазини и за евентуални вреди, причинени от стоките. С цел избягване на всякакви съмнения, Операторът не е страна по право отношение, което евентуално би възникнало между Посетителите и онлайн търговците, представени от Kupionline.bg при покупка на стока от онлайн търговците и няма никакви задължения във връзка с тяхно действие или бездействие.

Информацията предоставена на сайта Kupionline.bg се базира на информацията, предоставена от официалните производители и търговци на съответната стока, достъпна на сайтовете на онлайн магазините, предлагащи съответните продукти и са израз на необвързващо субективно мнение и преценка от страна на Оператора.

Операторът не отговаря за правилността на предоставената от производителя и  търговци информация, както и за различното възприятие на Посетителите, които носят отговорност, ако не са се запознали с информацията, налична на страниците на онлайн търговците, предлагащи съответните продукти.

Посетителите на Kupionline.bg сами носят отговорност за запознавате с условията за ползване на други уеб сайтове, които посещават чрез този сайт. Операторът не носи отговорност за съдържащата се информация в тях, както не носи и отговорност за вреди в следствие ползването на другите сайтове.

Спорове

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Услуги

Информацията публикувана на сайта Kupionline.bg, има за цел да улесни Посетителите при търсене и запознаване с характеристиките на стоки и продукти, предлагани от онлайн магазини.

Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на информационната платформа Kupionline.bg са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство и използването им от Посетителите за търговски цели не е разрешено. Посетителите имат правото да използват съдържанието на Kupionline.bg единствено за лични/нетърговски цели.

Kupionline.bg се стреми да предоставя точна и актуална информация за представяните стоки и продукти, които представя, но не носи отговорност за актуалността на цените, характеристиките, наличността и годността на предлаганите стоки, както и за некоректно предоставена информация от онлайн търговците – продавачи, с които си партнира непосредствено или чрез посредник.

Операторът не носи отговорност, в случай че онлайн магазините, които предлагат съответните стоки и продукти, към които препраща Kupionline.bg, нарушават конкурентното право, правото на интелектуална собственост, правилата за защита на личните данни, както и правилата за защита на потребителите и електронната търговия, които действат в Република България.

Защита на личните данни

Защитата на вашите лични данни е висок приоритет за нас. Операторът следва правилата на настоящия документ и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.

„Бисквитки”
  • Платформата събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.
Влизане в сила на ОУ, изменение и действителност

Настоящите ОУ са приети от Оператора и влизат в сила считано от 01/05/2024 г. Използването на сайта Kupionline.bg се счита за приемане на ОУ от Посетителите, които се задължават да ги спазват.

Операторът си запазва правото да изменя ОУ по всяко време, като може, но не е длъжен, да информираПосетителите индивидуално и то в случай че Посетителят е предоставил точна и актуална информация за контакт. Измението на ОУ влиза в сила от момента на тяхното обновяване на сайта Kupionline.bg и Посетителитеносят отговорност, в случай че не са се запознали с актуалните ОУ на Оператора.

В случай че някое от условията на настоящите ОУ за ползване бъде прогласено за недействително по силата на съдебно решение, останалата част от ОУ продъжлава да действа и е обвързваща за Посетителите.